รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง วิชา ดัด ยืด ทำสีผม เปียประยุกต์ เกล้าผม 150 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง วิชา ดัด ยืด ทำสีผม เปียประยุกต์ เกล้าผม 150 ชั่วโมง 950 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 4 มีนาคม 2562 (เวลา 08.30 น. – 16.30 น. รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
**เอกสารประกอบการสมัคร**
รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น