รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง พฤษภาคม 2562
***เอกสารการรับสมัคร***
1. สำเนาใบรับรองผลการเรียน/ใบ รบ. จำนวน 3 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น