วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562 รุ่น 114 และ รุ่น 115

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562 รุ่น 114 และ รุ่น 115 ตั้งแต่บัดนี้ – 21 พฤษภาคม 2562 รุ่นที่ 114 และ ถึง 30 กรกฎาคม 2562 รุ่นที่ 115(เวลา 08.30 น. – 16.30 น. รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
**เอกสารประกอบการสมัคร**
รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น