เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุข ให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยสนับสนุนเป็นหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์ เพื่อควบคุมสถานะการณ์แจกให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทั้งนี้วิทยาลัยได้ตระหนักถึงปัญหาของสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมจะปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น