ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดปิดการเรียนการสอน เพื่อตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวนั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 และหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ในการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน รายละเอียดดังแนบ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น