ประกาศเลื่อนการเรียนการสอนระยะสั้นรุ่น 118

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประกาศเลื่อนการเรียนการสอนระยะสั้นรุ่น 118 ที่จะเปิดเรียนในวันที่ 20 เมษายนนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยนักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โทรศัพท์ 036-420950 หรือติดตามได้จากสื่อสังคมออนไลน์ของวิทยาลัยฯ ซึ่งจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น