แจ้งการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 และ ปวส.1 ลงทะเบียนในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ลงทะเบียนในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จึงให้นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นดังกล่าวดำเนินการลงทะเบียนเรียนในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 036-420950

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น