การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2565 และ รียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น