การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น