ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง การลงทะเบียนและรายวิชา (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จะเปิดทำการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2565 นั้น วิทยาลัยฯ กำหนดการลงทะเบียนรายวิชานักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 และลงทะเบียนล่าช้าวันที่ 21 มีนาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น