ยินดีต้อนรับนางสาวสิริกร มั่นจินดา ครูวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ยินดีต้อนรับนางสาวสิริกร มั่นจินดา ครูวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ด้วยความยินดียิ่ง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น