เผยแพร่ผลงานวิจัย กลยุทธ์การบริหารการขยายโอกาสทางการศึกษาทางการศึกษาวิชาชีพ ด้วยเครือข่ายพันธมิตรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นายจตุพร หมอโอสถ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน

หัวข้อเรื่อง กลยุทธ์การบริหารการขยายโอกาสทางการศึกษาทางการศึกษาวิชาชีพ ด้วยเครือข่ายพันธมิตรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น