ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อชุดห้องปฎิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดห้องปฎิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ในการนี้ จึงขอประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฎิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560  และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.lpc.ac.th หรือ  http://www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามโทร. 036-420950 ในวันและเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น