ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  5,942,700 บาท  (ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  จึงขอประกาศ ให้ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ) โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น