ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาเช่าชุดห้องปฏิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น