ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฎิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น