เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดอุปกรณ์การเรียนประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ(เครื่องมือ) ประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้แจ้งการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักการจำแนกรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนด และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือแนวทางที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จึงขอประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือดังกล่าว ยื่นเสนอรายละเอียดอุปกรณ์การเรียนประจำตัวผู้เรียน เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดอุปกรณ์การเรียนนำมาพิจารณาจัดทำคุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานของวิทยาลัยฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น