นางสาวบุษบงค์ ห้วงทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาพาณิชยกรรม
หัวหน้างานพัสดุ
นางวาสนา กล่ำเพ็ชร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์
นายวิทยา สุวัฒนพิเศษ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
หัวหน้างานทะเบียน
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสุนีย์ อุนะพำนัก
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
นางสาวอนงค์ลักษณ์ อาจมังกร
ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า
หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นายสุรเดช เติมเจิม
ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างานกิจการนักเรียนนักศึกษา
นางรุ่งอำไพ เพศแพง
ครูชำนาญการ
ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นายนพดล ปั้นย้อย
ครู คศ.1
ครูแผนกพาณิชยกรรม
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างานความร่วมมือ
นายทัตพล กรอบทอง
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวแก้วพรรษา มีใจเย็น
ครูผู้ช่วย
หัวแผนกอาหารและโภชนาการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวจิตราภรณ์ สารภักดี
ครูผู้ช่วย
ครูแผนกช่างไฟฟ้า
หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นายอำนาจ ไพศาลสุขสมปอง
พนักงานราชการ
ครูแผนกช่างยนต์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายธเนศน์ ใจแก้ว
พนักงานราชการ
ครูแผนกช่างยนต์
หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายกิตติกานต์ วรสิริประสิทธิ์
พนักงานราชการ
ครูแผนกช่างยนต์
หัวหน้าศูนย์การเรียนบ้านหมี่
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายสุจินดา ตางาม
ครูพิเศษทำการสอนแผนกช่างยนต์
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นายสนธยา นุตระ
ครูพิเศษทำการสอนแผนกเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างานปกครอง
นายเกียรติศักดิ์ ดวงเพชร
ครูพิเศษทำการสอนแผนกคหกรรม(เสริมสวย)
หัวหน้างานบัญชี
หัวหน้างานควบคุมภายใน
นายนวมินทร์ เหงขุนทด
ครูพิเศษทำการสอนแผนกสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางพรพิมล ยงประเสริฐสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษา-สังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น