คณาจารย์

นางสาวบุษบงค์ ห้วงทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ คศ. 3
หัวหน้าแผนกวิชาพณิชยการ
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนกวิชาพณิชยการ)
นางพัชร์หทัย ชาตินันท์
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำแผนกวิชาพณิชยการ
นางสุนีย์ อุนะพำนัก
ครูชำนาญการ คศ. 3
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
ครูประจำแผนกวิชาพณิชยการ
นายนพดล ปั้นย้อย
ครู คศ. 1
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างานความร่วมมือ
ครูประจำแผนกวิชาพณิชยการ
นายทัตพล กรอบทอง
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ (ชมรมลูกเสือสามัญ)
นายอำนาจ ไพศาลสุขสมปอง
พนักงานราชการครู
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานวัดผล
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายธเนศน์ ใจแก้ว
พนักงานราชการครู
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายธนชัย ทองมา
พนักงานราชการครู
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายสุจินดา ตางาม
ครูพิเศษแผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ (ชมรมลูกเสือสามัญ)
นายสนธยา นุตระ
ครูพิเศษแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หัวหน้างานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ (นักศึกษาวิชาทหาร)
นายเกียรติศักดิ์ ดวงเพชร
ครูพิเศษแผนกวิชาคหกรรม (วิชาเสริมสวย)
หัวหน้างานการบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ในงานควบคุมภายใน
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
นางพรพิมล ยงประเสริฐสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษา – สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้บ้านหมี่
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ
นายฉัตรชัย เกตุหิรัญ
ครูพิเศษแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวรัตนา หุ่นเสือ
ครูพิเศษแผนกวิชาคหกรรม (วิชาอาหารและโภชนาการ)
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสุมด
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายวีระศักดิ์ มะโนน้อม
ครูพิเศษแผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างานทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือฯ
นายคมกริช พันธ์บุญนาค
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
นางสาวเกษมณี บุญพูล
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน