ครู

นางสาวบุษบงค์ ห้วงทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3
นางสุนีย์ อุนะพำนัก
ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3
นายนพดล ปั้นย้อย
ครู คศ. 1
นายทัตพล กรอบทอง
ครู คศ. 1
นายเสกสรร พันธ์มุย
ครูผู้ช่วย
นางสาวสารีนา มายาสัน
ครูผู้ช่วย
นายอำนาจ ไพศาลสุขสมปอง
พนักงานราชการครู
นายธเนศน์ ใจแก้ว
พนักงานราชการครู
นายเกียรติศักดิ์ ดวงเพชร
พนักงานราชการครู
นางสาวณัฐปภัสร์ วุฒิปราเมษฐ์
พนักงานราชการครู
นายสนธยา นุตระ
ครูพิเศษทำการสอนแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
นายฉัตรชัย เกตุหิรัญ
ครูพิเศษสอนแผนกวิชาไฟฟ้า
นางสาวรัตนา หุ่นเสือ
ครูพิเศษสอนคหกรรม (อาหาร)
นายวีระศักดิ์ มะโนน้อม
ครูพิเศษทำการสอนแผนกวิชาช่างยนต์
นายคมกริช พันธ์บุญนาค
ครูพิเศษทำการสอนแผนกวิชาช่างยนต์