ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มวิชาการ

 • แบบฟอร์มการประกวดผลการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
 • แบบฟอร์มบันทึกการสอน
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 • แบบฟอร์มรายงานวิจัย
 • แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน
 • แบบฟอร์มหนังสือคำร้องขอพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานประกอบการ
 • แบบฟอร์มโครงการ ปี 2561
 • แบบฟอร์มแผนภูมิการปฏิบัติงานของนักเรียน-นักศึกษา(โปรเกรดชาต)
 • แบบประเมินคุณธรรม-13-ประการ
 • แบบประเมินผลการการเรียน
 • เอกสารบรรยายการเขียนแผนสมรรถนะPLC วันที่ 18 สิงหาคม 2561
 • ปฎิบัติกิจกรรมPLC
 • เอกสารบรรยายการเขียนแผนสมรรถนะID-PLAN 2
 • การเขียนแผนการเรีนรู้แบบฐานสมรรถนะ