ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

1.  นายวิศิษฐ์             สว่างทรัพย์          พ.ศ.2533 – 2535

2.  นายเอกชัย            เชียงศรี               พ.ศ.2535 – 2539

3.  ว่าที่ร.ต.วิมล          ตระการสุข           พ.ศ.2539 – 2542

4.  ส.ว.วรวิทย์            วงษ์สุวรรณ์          พ.ศ.2542 – 2549

5.  นายเอกชัย            เชียงศรี               พ.ศ.2549 – 2551

6.  นายวัชรพงษ์          ฝั้นติ๊บ                พ.ศ.2551 – 2552

7.  นายสุรพงษ์           เปล่งรัศมี             พ.ศ.2552 – 2553

8.  นายชำนาญ           ธรรมไชย             พ.ศ.2553 – 2555

9.  นายนิติ                  นาชิต                  พ.ศ.2556 – 2558

10. นางสาธิตา            ทันตเวช             พ.ศ.2559 – 2562

11. นายจตุพร              หมอโอสถ          พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน