นางวรรณา เครือแตง
พนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาวปราณี น้อยสกุล
พนักงานพิมพ์
พนักงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายสมนึก พันแสน
พนักงานบริการ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายสมยศ น้อยดี
พนักงานขับรถยนต์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายจันทร์ฉาย ด้วงสน
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาวน้ำทิพย์ ดัดวงษ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวละม้าย เปี่ยมจิตร์
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
นางสาววราภรณ์ สมงาม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
นางอัญชลี แจ้งเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
นางศศิรดา แสงนิล
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
นางรตนพร พิศรุนพร
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวนงนภัส รุจิโภชน์
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา
นางโกลัญญา เอี่ยมสอน
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
เจ้าหน้าส่งเสริมผลิตผลการค้า
นายสถาพร ไล้อ่วม
พนักงานขับรถยนต์
นายชวัลกร ทองบริบูรณ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายประยิน องอาจ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นางสาววิลาวัณย์ ชัยกาศ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริบาล
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่งานอาคาร