ยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี “พัฒนาฝีมือ  ยึดถือคุณธรรม  ก้าวนำวิชาการ  สร้างงานเพื่อสังคม”