ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้จริง เพื่อมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน โดยมีสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

สาขาวิชาช่างยนต์*

 • เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานจักรยานยนต์ งานเครื่องยนต์เล็ก งานเครื่องยนต์เบนซิน งานเครื่องยนต์ดีเซล งานส่งกำลังรถยนต์ งานเครื่องล่างรถยนต์ งานไฟฟ้ารถยนต์ งานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ งานสีรถยนต์ งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ การขับรถยนต์ งานบำรุงรักษารถยนต์
 • ผู้สำเร็จในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพรับราชการ (ครู ทหาร ตำรวจ ช่างควบคุม) โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบรถยนต์ ประกอบจักรยานยนต์ โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ โรงงานปิโตรเคมีประกอบอาชีพอิสระ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่าง ซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อมแอร์รถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องล่าง ช่างเทคนิค ตามศูนย์บริการรถยนต์พนักงานขาย พนักงานขับรถ และ สามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง*

 • เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และในโรงงาน เครื่องมือวัดไฟฟ้า การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ดิจิตอลเบื้องต้น ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น การบริการและซ่อมเครื่องไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • ผู้สำเร็จในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพ รับราชการ และรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว ประกอบอาชีพอิสระ (ของตนเอง) เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม สามารถหารายได้ระหว่างเรียน มีรายได้สูง และสามารถเรียนต่อจนถึงระดับปริญญา ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน เป็นต้น

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 • เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบและวางแผนผังระบบโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ไมโครโปรเซสเซอร์ โทรศัพท์ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วงจรพัลส์และดิจิตอล เครื่องเสียง เครื่องส่งวิทยุสายอากาศ ระบบภาพ วิทยุสื่อสาร วงจรไอซี และงานบริการคอมพิวเตอร์ 
 • ผู้สำเร็จในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพรับราชการ และรัฐวิสาหกิจ เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม ช่างควบคุม ระบบสื่อสาร สารสนเทศ ช่างคอมพิวเตอร์ ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น จำหน่ายและบริการตรวจซ่อม ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และสามารถเรียนต่อจนถึงระดับปริญญา ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน เป็นต้น

 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม

ผู้ศึกษาในประเภทวิชาพณิชยกรรม จะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานในการประกอบธุรกิจ รวมถึงเทคนิคในการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลผู้สนใจที่จะเรียนในประเภทวิชานี้ จะต้องเป็นผู้มีความรู้พื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี นอกจากนั้น จะต้องมีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสังคม แนวโน้มและความเป็นไปได้ของวงการธุรกิจปัจจุบัน และมีเป้าหมายที่จะดำเนิน ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของตนเองโดยอิสระ ทั้งในขณะที่เรียนและในอนาคต และลักษณะเฉพาะของผู้เรียนประเภทวิชาดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่มีความคล่องตัว ไหวพริบดี รอบรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีสาขาวิชาดังนี้

สาขาวิชาการบัญชี

 • เน้นการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจอุตสาหกรรม กระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ในการควบคุมการตรวจสอบงานบัญชีและการชำระภาษีของกิจการและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีที่รับรอง
 • ผู้สำเร็จในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพด้านธุรกิจ เช่นเป็นนักบัญชีในหน่วยงานของรัฐบาลและธุรกิจเอกชน และงานด้านธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งประกอบอาชีพธุรกิจ ของตนเองได้ ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เป็นต้น

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 • มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
 • มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
 • ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน