ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ผู้ที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้น ควรจะเป็นผู้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขานั้นๆ ม.6 หรือเทียบเท่า  โดยจัดการเรียนการสอนตรงตามความต้องการที่จะเรียนต่อสาขาวิชานั้น (ตรงสาขา) ต่อไปในระดับที่สูงขึ้น โดยมีสาขาวิชาดังนี้

สาขางานเทคนิคยานยนต์

 • เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานพื้นฐานด้านยานยนต์ การทดสอบการทํางานของเครื่องยนต์ การทดสอบคุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหล งานเครื่องยนต์เบนซิน งานเครื่องยนต์ดีเซล งานส่งกำลังรถยนต์ งานเครื่องล่างรถยนต์ งานไฟฟ้ารถยนต์ งานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ งานสีรถยนต์ งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ งานวิเคราะห์ปัญหาเทคนิคยานยนต์ ประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง
 • ผู้สำเร็จในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพรับราชการทหาร ตำรวจ นายช่างควบคุม ช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบรถยนต์ ประกอบรถจักรยานยนต์ โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ ประกอบอาชีพอิสระ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อมแอร์รถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องล่าง ช่างเทคนิคในศูนย์บริการรถยนต์พนักงานขาย พนักงานขับรถ และ สามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หรือ สายปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิตทั้งของรัฐและเอกชน

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

 • เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ บํารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครโปรเซสเซอร์ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วงจรพัลส์และดิจิตอล วงจรไอซี
 • ผู้สำเร็จในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพรับราชการ และรัฐวิสาหกิจ เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม ช่างควบคุม ระบบสื่อสาร สารสนเทศ ช่างคอมพิวเตอร์ ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น จำหน่ายและบริการตรวจซ่อม ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และสามารถเรียนต่อจนถึงระดับปริญญา ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน เป็นต้น

สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา

 • เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานเครื่องมือกล งานเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิคส์ งานควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์ งานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ อ่านและเขียนแบบเครื่องกล ควบคุมระบบงานเทคนิคอุตสาหกรรมด้วยของไหลและไฟฟ้า ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ วางแผนงานซ่อมบำรุงในงาน ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร วางผังโรงงานและติดตั้งเครื่องมือ
 • ผู้สำเร็จในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกร ช่างออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบอาชีพอิสระ ช่างกลึง ช่างเจาะ ช่างไส รับราชการ (ทหาร, ตำรวจ, กระทรวงอุตสาหกรรม) ฯลฯ และสามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน เป็นต้น

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

เน้นการศึกษากลยุทธ์ในการดำเนินการทางธุรกิจ รวมถึงเทคนิคในการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีสาขาวิชาดังนี้

สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

 • เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับอาชีพธุรกิจคาปลีก งานบริการทางธุรกิจคาปลีกตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคาการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
 • ผู้สำเร็จในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพด้านธุรกิจ เช่นเป็นเจ้าของธุรกิจ นักการตลาดในหน่วยงานของรัฐบาลและธุรกิจเอกชน และงานด้านธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งประกอบอาชีพธุรกิจ ของตนเองได้ ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เป็นต้น

**ทุกสาขาเรียนในระบบทวิภาคี

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

การเรียนในระบบนี้ ผู้เรียนได้รับประโยชน์ คือ มีรายได้และยังได้รับความช่วยเหลืออื่น ๆ ระหว่างการเรียนจากสถานประกอบการ มีทักษะวิชาชีพในสาขาที่เรียนอย่างแท้จริง เพราะผ่านการฝึกฝนจากสถานประกอบการจริง เป็นผู้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมีคุณภาพทั้งภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ เนื่องจากได้ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเป็นระบบ และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากสถานศึกษาและหนังสือรับรองการผ่านงานจากสถานประกอบการซึ่งรับรองความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี อาทิ บริษัท คีย์สโตนสยามคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ซัมมิท โอโค บอดี้ อินดัสทรี จำกัด บริษัท เกษมกรุ๊ป จำกัด บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ (มหาชน) จำกัด เป็นตน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปวส.สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา(สายตรง) ต้องสำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปวช.ชั้นปีที่ 3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเชื่อมโลหะ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ และสาขางานเมคคาทรอนิกส์
 • ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปวส. ม.6 ต้องสำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.ชั้นปีที่ 3 สาขางานการก่อสร้าง สาขางานสถาปัตยกรรม สาขางานสำรวจ สาขางานโยธา และสาขางานอื่น ๆ ทุกสาขางาน
 • ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปวส.สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา(ทวิภาคี) ต้องสำเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปวช.ชั้นปีที่ 3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเชื่อมโลหะ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ และสาขางาน เมคคาทรอนิกส์
 • มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษา
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
 • มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
 • ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน