ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาการโรงแรม

ปริญญา ทล.บ. (การโรงแรม) B. Tech. (Hotel and Hospitality)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือ

2) เป็นพนักงานของสถานประกอบการ ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และมีหนังสือรับรองการเป็นพนักงานจากสถานประกอบการ หรือ

3) เป็นพนักงานของสถานประกอบการ ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างน้อย 2 ปี และมีหนังสือรับรองการเป็นพนักงาน

จากสถานประกอบการ

สาขาวิชา การท่องเที่ยว

ปริญญา ทล.บ. (การท่องเที่ยว) B. Tech. (Tourism)

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือ

2) เป็นพนักงานของสถานประกอบการ ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และมีหนังสือรับรองการเป็นพนักงานจากสถานประกอบการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ