รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่บัดนี้-10 กรกฎาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.036-420950 หรือสมัครผ่านระบบอนไลน์ คลิกที่นี่