วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรม

ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 
พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาให้มีหลักสูตรหลากหลายสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ตามความต้องการของ

ผู้เรียน ชุมชน  และสถานประกอบการ

๒. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  เป็นศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้  และเทคโนโลยีให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

๓. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ  มีส่วนร่วม  ในการพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

๔. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุขบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรัชญาของสถานศึกษา

“พัฒนาฝีมือ  ยึดถือคุณธรรม  ก้าวนำวิชาการ  สร้างงานเพื่อสังคม”

 
อัตลักษณ์

“มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”

 
เอกลักษณ์

“สร้างงานสู่ชุมชน”

 
อัตลักษณ์คุณธรรม

“สามัคคี  มีจิตอาสา  พัฒนาชุมชน”