หลักสูตรการเรียนการสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • ข้อมูลหลักสูตร ปวส.
  • หลักสูตรระยะสั้น

  • หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 124 (เรียนระหว่าง 3 มกราคม – 11 มีนาคม 2565)
  • หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 125 (เรียนระหว่าง 4 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565)
  • หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 126 (เรียนระหว่าง 4 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565)