เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

นางสาวน้ำทิพย์ ดัดวงษ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
นางสาววราภรณ์ สมงาม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นางรตนพร พิศรุนพร
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
นางสาวนงนภัส รุจิโภชน์
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
นางสาวณัฐนันท์ พัณณ์พิสิฐ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางสาววิลาวัณย์ ชัยกาศ
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี
นางสาวปริสา เสือประโคน
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ
นางสาวสิริสุรางค์ จันทร์เบ้า
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางณัฐชานันท์ เพ็ชร์มะณี
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
นางสาวพรรณพัตร บุญเดชชัยกุล
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวรุจิรา ชัยกาศ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ
นายสมนึก พันแสน
พนักงานบริการ
นายสมยศ น้อยดี
พนักงานขับรถยนต์
นายจันทร์ฉาย ด้วงสน
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
นายสถาพร ไล้อ่วม
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวฐิตินันท์ คุณธรรม
นักการภารโรง (แม่บ้าน)
ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ ชุ่มมี
ยามรักษาการณ์