นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร สำหรับผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) รุ่นที่ 5

กิจกรรมวิทยาลัย

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร สำหรับผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) รุ่นที่ 5 ณ ห้องศูนย์การเรียนเฉพาะทางด้านช่วงล่างและส่งกำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วันที่ 13 มกราคม 2561

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น