พิธีเปิดโครงการจัดสอนอาชีพระยะสั้นฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง 108 อาชีพ

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ คณะครู และเจ้าหน้าที่ เปิดโครงการ จัดสอนอาชีพระยะสั้นฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง 108 อาชีพ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 2 และ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. เพื่อรองรับสถานการณ์กลุ่ม ผู้ติดยาเสพติดให้สามารถบำบัดฟื้นฟูฝึกทักษะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติด แบบองค์รวมให้สามารถอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุขโดยไม่ใช้ยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 2

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น