ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการ “โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ”

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการ “โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ” โดยทำความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่างกับธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โึควิด 19 โดยการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะวิชาชีพหลักสูตรสารพัดช่างต่างๆ โดยนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยสำนักความร่วมมือ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องระชุมพิกุลแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น