การประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563

18 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเกียรติจาก นายวัชริศ รื่นบุญ ประธานกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธาน ในโครงการประชุมผู้ปกครอง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ครูและบุคลากรร่วมให้ต้อนรับการประชุมผู้ปกครอง ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

แจ้งกำหนดการเปิด – ปิดภาคเรียนที่ 2 และการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รับลงทะเบียนเรียนวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง สถานตรวจสภาพรถเอกชน ตรอ. รุ่นที่ 11 และปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง สถานตรวจสภาพรถเอกชน ตรอ. รุ่นที่ 12

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มอบหมายให้ นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง สถานตรวจสภาพรถเอกชน ตรอ. รุ่นที่ 11 และปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง สถานตรวจสภาพรถเอกชน ตรอ. รุ่นที่ 12 ณ ห้องศูนย์ฝึกวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารการจัดการงานอาชีวศึกษา RMS 2016

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา RMS 2016 โดยมีนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุรชัย ใหม่คามิ และนางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานดำเนินโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายจักรกฤษ์ จันทร์รอด และนายนัฐพล กล่ำคำ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์221 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

นิเทศการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 119

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ออกนิเทศการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 119 วิชาอาหารว่างและอาหารจานเดียว ณ เทศบาลตำบลกกโก และวิชาตัดผมชาย ระดับ 1 ณ โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นายสุรชัย ใหม่คามิ และนางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด วิถีชีวิตพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มีการแข่งขันกีฬา ประกวดกองเชียร์ และเกมส์ต่าง ๆ ณ ลานวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี