เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง วิชา เทคนิคการซอยผม (ผมหญิง)

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง วิชา เทคนิคการซอยผม (ผมหญิง) เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2564 จำนอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีนายวัชริศ รื่นบุญ ประธานการประชุม ในการนอ่านเพิ่มเติม..

ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงสร้างการรับรู้ เพื่อให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส Covid-19

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลอ่านเพิ่มเติม..

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนสายอาชีพ (Up – Skill) หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยนางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการ คณะครูผู้สอนหลักสูตรอ่านเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ นางเมณิษา สายสุวรรณ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีนางสาววันวิสา ละลี รองวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีและคณะครู เจ้าหนอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ปฏิทิน งานวัดผลและประเมินผลประจำปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ อ่านเพิ่มเติม..