เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง วิชา เทคนิคการซอยผม (ผมหญิง)

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง วิชา เทคนิคการซอยผม (ผมหญิง) เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2564 จำนวนจำกัด ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โทรศัพท์ 036-420950

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีนายวัชริศ รื่นบุญ ประธานการประชุม ในการนี้ นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้นำเสนอผลการพัฒนาสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงสร้างการรับรู้ เพื่อให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส Covid-19

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงสร้างการรับรู้ เพื่อให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย, การรักษาระยะห่างทางสังคม การฝึกระเบียบแถว และการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่หรือ New Normal เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภูมิคุ้มกันจากเชื้อไวรัส Covid-19 และใช้ชีวิตในการเรียนได้อย่างปกติสุข ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนสายอาชีพ (Up – Skill) หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยนางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการ คณะครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้น 7 รายวิชา ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนสายอาชีพ (Up – Skill) หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางเมณิษา สายสุวรรณ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีนางสาววันวิสา ละลี รองวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีและคณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางเมณิษา สายสุวรรณ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ปฏิทิน งานวัดผลและประเมินผลประจำปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ