พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

นที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โดย นายวัชริศ รื่นบุญ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยนายสุรชัย ใหม่คามิ
รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

วันที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ฐานะยากจน ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี โดย นายจตุพร หมอโอสถ ตำแหน่งผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมในพิธี

ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดอุปกรณ์การเรียนประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ (เครื่องมือ) ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่องเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดอุปกรณืการเรียนประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ(เครื่องมือ) ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ณ. ศูนย์เทศบาลอำเภอบ้านหมี่ นำโดยนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 16 – 18 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

การประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการทั้งภายในและนอกพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี”

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา