พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา อ่านเพิ่มเติม..

พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ รองอำนวยการวันวิสา ละลี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคอ่านเพิ่มเติม..

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมิน นวัตกรรมและสิอ่านเพิ่มเติม..

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รุ่นที่ 10 และปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รุ่นที่ 11 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

วันที่ 11 กรกฏาคม 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และนายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้ออ่านเพิ่มเติม..

ดร.อรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง ช่างพัฒนาโปรแกรม Internet Of Things วันที่ 10 กรกฏาคม 2563

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการ นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางอ่านเพิ่มเติม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีรับมอบแอลกอฮอล์ เจลและหน้ากากอนามัยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 คณะบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้ออ่านเพิ่มเติม..

นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีในช่วงเปิดภาคเรียน

วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมของสถานศึกษาในช่วงเปอ่านเพิ่มเติม..