เผยแพร่ผลงานวิจัย กลยุทธ์การบริหารการขยายโอกาสทางการศึกษาทางการศึกษาวิชาชีพ ด้วยเครือข่ายพันธมิตรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นายจตุพร หมอโอสถ

หัวข้อเรื่อง กลยุทธ์การบริหารการขยายโอกาสทางการศึกษาทางการศึกษาวิชาชีพ ด้วยเครือข่ายพันธมิตรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เผยแพร่ผลงานวิจัยอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง การลงทะเบียนและรายวิชา (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จะเปิดทำการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2565 นั้น วิทยาลัยฯ กำหนดการลงทะเบอ่านเพิ่มเติม..

รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กำหนดจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้น ปวช.3 ในวันอาทิตย์อ่านเพิ่มเติม..