แจ้งการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 และ ปวส.1 ลงทะเบียนในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ลงทะเบียนในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จึงให้นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นดังกล่าวดำเนินการลงทะเบียนเรียนในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 036-420950

เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น ตรอ.รุ่นที่ 11

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น ตรอ.รุ่นที่ 11 รับสมัครรุ่นละ 25 คน เริ่มชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 18 กรกฎาคม 2563 เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ทำการเรียน การสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 036-420950

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง(ระยะสั้น) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประกาศรับสมัคานักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะเทาง (ระยะสั้น) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 118 รับสมัคร รุ่น 118 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม เริ่มเรียน 8 กรกฎาคม – 16 กันยายน 2563 และ รุ่นที่ 119 ถึง 5 ตุลาคม 2563 เริ่มเรียน 5 ตุลาคม – 18 ธันวาคม 2563 เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ภาคเช้า 9.00 น. – 12.00 น. ภาคค่ำ 17.00 น. – 20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 036-420950

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่บัดนี้-10 กรกฎาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.036-420950 หรือสมัครผ่านระบบอนไลน์ คลิกที่นี่

สำรวจความพร้อมของนักเรียนนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอสำรวจความพร้อมของนักเรียนนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยตอบแบบสอบถามได้ที่เว็บไซต์ shorturl.at/aJKOT

วช.ลบ.มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานในจังหวัดลพบุรี

นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการฯ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้จัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานในจังหวัดลพบุรี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ โดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา และช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญและยามมีภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งในสภาวะสถานการณ์การ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 (COVID -19) อีกทั้งสร้างคุณภาพและความเชื่อมั่น ในการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จึงดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยนำไปมอบให้หน่วยงานในจังหวัดลพบุรีได้แก่ ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์แพทย์ตำบลท่าศาลา โรงพยาบาลศูนย์แพทย์วัดเขาแก้ว วัดเขาหนีบ วัดท่าศาลา กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าศาลา และประชาชนผู้มาติดต่อในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 1500 ชิ้น

แนวทางการปฏิบัติราชการตามข้อสั่งการเกี่ยวกับมาตรฐานการระยะเร่งด่วนด้านการป้องกันโรค/สุขภาพจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการและกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงประกาศแนวทางการปฏิบัติราชการตามข้อสั่งการเกี่ยวกับมาตรการระยะเร่งด่วนด้านการป้องกันโรค/สุขภาพจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

ประกาศเลื่อนการเรียนการสอนระยะสั้นรุ่น 118

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประกาศเลื่อนการเรียนการสอนระยะสั้นรุ่น 118 ที่จะเปิดเรียนในวันที่ 20 เมษายนนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยนักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โทรศัพท์ 036-420950 หรือติดตามได้จากสื่อสังคมออนไลน์ของวิทยาลัยฯ ซึ่งจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ