สวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร เข้าคารวะสวัสดีปีใหม่ นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เนื่องในวอ่านเพิ่มเติม..

ผู้บริหารและผู้แทนครู วช.ลบ. สวัสดีปีใหม่ 2565 หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ

นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครูและบุคลากร เข้าคารวะสวัสดีปีใหม่ นายจักรพัอ่านเพิ่มเติม..

ติดตามนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่ประสบความสำเร็จ

นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และคณะครู ได้ออกติดตามผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จากวิทยาลัยสอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ประเมินตนเองในรูปแบบดิจิทัล e-SAR สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง

นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรั วิทยากรประจำกลุ่ม วช. พร้อมด้วย นางสาวรัฐภัสร์ วุฒิารเมษฐ์ พนักงานราชการครู เข้ารอ่านเพิ่มเติม..

ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการ “โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ”

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยสารพัดชอ่านเพิ่มเติม..

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันดินโลก 2564

นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยนางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมกิจกรรมปลูกป่อ่านเพิ่มเติม..

แจ้งการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 และ ปวส.1 ลงทะเบียนในวัอ่านเพิ่มเติม..

เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น ตรอ.รุ่นที่ 11

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น ตรอ.รุ่นที่ 11 รับสมัครรุ่นละ 25 คน เริ่มชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 18 กรกฎาคม อ่านเพิ่มเติม..