วช.ลบ.ทำเจลและหน้าการอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในสภาวะสถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดยนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และนายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยกันทำเจลและหน้าการอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในสภาวะสถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) เพื่อสร้างจิตอาสานำวิชาชีพบริการชุมชน

รับสมัครหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงานตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รับสมัครหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงานตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานจนถึงการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ หลักสูตร 150 อาทิ การพิมพ์หนังสือภายนอก ภายใน การบันทึก File แปลง File การออกแบบแผ่นพับ ใบปลิวต่างๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036-420950, 095-1965029 

พิธีเปิดโครงการจัดสอนอาชีพระยะสั้นฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง 108 อาชีพ

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ คณะครู และเจ้าหน้าที่ เปิดโครงการ จัดสอนอาชีพระยะสั้นฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง 108 อาชีพ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 2 และ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. เพื่อรองรับสถานการณ์กลุ่ม ผู้ติดยาเสพติดให้สามารถบำบัดฟื้นฟูฝึกทักษะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติด แบบองค์รวมให้สามารถอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุขโดยไม่ใช้ยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 2

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โดยการปลูก ดูแลรักษา และการป้องกันทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างการเรียนรู้และขยายผลไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ บริษัท ลพบุรีฮอนด้าคาร์ จำกัด จัดทำโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย โดยมีนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี กล่าวเปิดโครงการฯ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้การบำรุงรักษารถยนต์ และความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ลพบุรีฮอนด้าคาร์ จำกัด มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 มกราคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ เรือนจำกลางลพบุรี จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยมีนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี กล่าวเปิดโครงการ โครงการฯนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแก่เยาวชนให้ห่างไกลจากอาชญากรรมและยาเสพติด โดยมีพี่ๆจากเรือนจำกลางเข้ามาให้ความรู้และบอกเล่าประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประจำปี 2563

นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำคณะบุคลากร ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ณ วิทยาลัยสารพัดลพบุรี

พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มพระบรมสาทิศลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดยตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มพระบรมสาทิศลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี