วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา มีทักษะกระบวนการคิด เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปลูกฝังให้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตรระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกันและระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยอย่างมีความสุขโดยมี นายวัชริศ รื่นบุญ ประธานกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลา อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรม ร่วมอนุรักษ์ ปอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการอ่านเพิ่มเติม

ตัวแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอ่านเพิ่มเติม

ตัวแทนครู  และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าอ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมงานกอ่านเพิ่มเติม

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบอ่านเพิ่มเติม