คณะผู้บริหาร คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัอ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เข้าร่วมโครงการเดินทางไกลอ่านเพิ่มเติม

ชมรมพาณิชยการ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดอบรมโครงอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรม วันสถาปนาวิทยาอ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมิอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียอ่านเพิ่มเติม