กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรฯ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เข้าร่วมพิธีลานามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมฯสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ประจำปี 2563

วันที่พุธที่ 3 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นายวิทยา สุวัฒนพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมผู้แทนคณะครู บุคลากรฯ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ณ. ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

วช.ลบ.มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานในจังหวัดลพบุรี

นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการฯ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้จัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานในจังหวัดลพบุรี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ โดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา และช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญและยามมีภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งในสภาวะสถานการณ์การ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 (COVID -19) อีกทั้งสร้างคุณภาพและความเชื่อมั่น ในการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จึงดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยนำไปมอบให้หน่วยงานในจังหวัดลพบุรีได้แก่ ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์แพทย์ตำบลท่าศาลา โรงพยาบาลศูนย์แพทย์วัดเขาแก้ว วัดเขาหนีบ วัดท่าศาลา กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าศาลา และประชาชนผู้มาติดต่อในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 1500 ชิ้น

วช.ลบ.ทำเจลและหน้าการอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในสภาวะสถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดยนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และนายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยกันทำเจลและหน้าการอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในสภาวะสถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) เพื่อสร้างจิตอาสานำวิชาชีพบริการชุมชน

พิธีเปิดโครงการจัดสอนอาชีพระยะสั้นฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง 108 อาชีพ

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ คณะครู และเจ้าหน้าที่ เปิดโครงการ จัดสอนอาชีพระยะสั้นฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง 108 อาชีพ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 2 และ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. เพื่อรองรับสถานการณ์กลุ่ม ผู้ติดยาเสพติดให้สามารถบำบัดฟื้นฟูฝึกทักษะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติด แบบองค์รวมให้สามารถอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุขโดยไม่ใช้ยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 2

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โดยการปลูก ดูแลรักษา และการป้องกันทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างการเรียนรู้และขยายผลไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ บริษัท ลพบุรีฮอนด้าคาร์ จำกัด จัดทำโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย โดยมีนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี กล่าวเปิดโครงการฯ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้การบำรุงรักษารถยนต์ และความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ลพบุรีฮอนด้าคาร์ จำกัด มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 มกราคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ เรือนจำกลางลพบุรี จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยมีนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี กล่าวเปิดโครงการ โครงการฯนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแก่เยาวชนให้ห่างไกลจากอาชญากรรมและยาเสพติด โดยมีพี่ๆจากเรือนจำกลางเข้ามาให้ความรู้และบอกเล่าประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี