ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีนายวัชริศ รื่นบุญ ประธานการประชุม ในการนี้ นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้นำเสนอผลการพัฒนาสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนสายอาชีพ (Up – Skill) หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยนางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการ คณะครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้น 7 รายวิชา ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนสายอาชีพ (Up – Skill) หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางเมณิษา สายสุวรรณ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีนางสาววันวิสา ละลี รองวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีและคณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางเมณิษา สายสุวรรณ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 119 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 : นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นางสาววันวิสา ละลีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 119 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อ 1 ธันวาคม 2563นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อม นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี กล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และประชุมผู้ปกครองลงทะเบียนล่าช้า ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อดูความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี การทำบล็อกสกรีนและการสกรีนสีลงบนผ้า

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี การทำบล็อกสกรีนและการสกรีนสีลงบนผ้า โดยมี นาง ทุติยาภรณ์ เชนไล้ ครูแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

การประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563

18 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเกียรติจาก นายวัชริศ รื่นบุญ ประธานกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธาน ในโครงการประชุมผู้ปกครอง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ครูและบุคลากรร่วมให้ต้อนรับการประชุมผู้ปกครอง ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี