โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นำเสนอผลงานเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อไป

การทดสอบมาตรฐานอาชีพคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมประมวลผลคำ) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานอาชีพคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมประมวลผลคำ) ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับรางวัลระดับดี จำนวน 1 ผลงาน คือ เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2559

นายนิติ นาชิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ประดิษฐ์นวัตกรรมเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2559 ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้รับรางวัลระดับดี “เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์” 

โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (RSFC)

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ อบต.โคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี ดำเนินโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (RSFC) วันที่ 12-28 ธันวาคม 2558

นักศึกษาสาขาวิชาเสริมสวยให้บริการตัดผมหน่วยฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2

นักศึกษาสาขาวิชาเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้บริการตัดผมหน่วยฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2 กองพันทหารสื่อสารที่ 35 ค่ายเอราวัณ อ.เมือง จ.ลพบุรี วันที่ 3 ธันวาคม 2558

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 2558 อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี ณ ลานเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

นายนิติ นาชิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วมกิจกรรม