วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนหวงแหนและสำนึกรักทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน โดยมี นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่่างลพบุรี 
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายไพโรจน์ นาครักษา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ วิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การเพาะชำกล้าไม้” ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นสอดคล้องกับธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ ทองเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านจันทร์ วิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “เยาวชนไทย ใฝ่คุณธรรม” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561โดยมี นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี อ่านสารจาก นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งให้โอวาทความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด แก่นักเรียน นักศึกษาและร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีอ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาให้เเก่นักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายวัชริศ รื่นบุญ ประธานกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานในพิธี เเละ นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี กล่าวให้โอวาทเเก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เเละผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีดังกล่าวในโอกาสนี้ วิทยาลัยฯได้มอบทุนการศึกษาให้เเก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อยเเต่ขาดเเคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2561 จำนวน 55 ทุน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา มีทักษะกระบวนการคิด เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปลูกฝังให้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตรระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกันและระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยอย่างมีความสุขโดยมี นายวัชริศ รื่นบุญ ประธานกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลา อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรม ร่วมอนุรักษ์ ปอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยมีนายมนัส นาคประสิทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงาน และรับมอบสิ่งของสนับสนุนโครงการอาชีวะอาสาฯ จากนายมนัส นาคประสิทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พันเอกธนินทร์ สิงหนาทนิติรักษ์ ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลพบุรี ผู้จัดการบริษัทกลางประกันภัย สาขาลพบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าศาลา และตัวแทนสถาบันพระนารายณ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอ่านเพิ่มเติม