ตรวจเยี่ยมครูและนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลพบุรี

นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการลงตรวจเยี่ยมครูและนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลพบุรี ดำเนินการโดยวิทยาลัยฯ รับซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็กการเกษตร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การอบรมสำหรับผู้ขอรับ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล” ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 มกราคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขับรถอย่างปลอดภัย และเพื่อนำความรู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่รถจากสำนักงานขนส่ง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2/2562

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2/2562 ราชวิชาตัผมชาย, คุกกี้เค้กและแต่งหน้าเค้ก และรายวิชาการถนอมอาหาร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

โครงการแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดโครงการแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ปัจจุบันการบริหารจัดการในสถานศึกษา ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ดังกล่าว และเพื่อเป็นการสร้างมาตรการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย จึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลท่าศาลาได้เข้ามาให้ความรู้ในครั้งนี้

โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินโครงการ เพื่อจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชนในช่างเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 โดยให้บริการตั้งแต่ 08.30 น. – 00.30 น. ทุกวัน ในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก ประธานอาชีวศึกษาภาคกลาง นายไพบูรย์ เพ็ชรหงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ร่วมกันทำความสะอาด 2562

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จัดทำโครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ร่วมกันทำความสะอาด ณ วัดหัวช้าง 

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้เเละถวายบังคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้เเละถวายบังคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

คณะผู้บริหาร ครูและ บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นายจตุพร หมอโอสถ ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูและ บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นายจตุพร หมอโอสถ ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี