โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนสายอาชีพ (Up – Skill) หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยนางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการ คณะครูผู้สอนหลักสูตรอ่านเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ นางเมณิษา สายสุวรรณ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีนางสาววันวิสา ละลี รองวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีและคณะครู เจ้าหนอ่านเพิ่มเติม..

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 119 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 : นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นางสาววันวิสา ละลีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลอ่านเพิ่มเติม..

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถอ่านเพิ่มเติม..

วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อ 1 ธันวาคม 2563นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อม นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี กล่าวอ่านเพิ่มเติม..

โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี การทำบล็อกสกรีนและการสกรีนสีลงบนผ้า

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคอ่านเพิ่มเติม..

การประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563

18 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเกียรติจาก นายวัชริศ รื่นบุญ ประธานกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธาน ในโครงการประชุมผู้ปกครอง เสริมสร้างคุณธรรอ่านเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดี นายสุรชัย ใหม่คามิ ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบอ่านเพิ่มเติม..