วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยร่วมกันความสะอาดภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ ณ. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมิน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รุ่นที่ 10 และปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รุ่นที่ 11 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

วันที่ 11 กรกฏาคม 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และนายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รุ่นที่ 10 และปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รุ่นที่ 11 ณ. ห้องประชุมศูนย์ฝึกวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ดร.อรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง ช่างพัฒนาโปรแกรม Internet Of Things วันที่ 10 กรกฏาคม 2563

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการ นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง ช่างพัฒนาโปรแกรม Internet Of Things โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีรับมอบแอลกอฮอล์ เจลและหน้ากากอนามัยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 คณะบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVIC- 19) ในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 โดยมีนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการ และนายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการรับมอบครั้งนี้

นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีในช่วงเปิดภาคเรียน

วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมของสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาโดยนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการและนายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีดำเนินงานเยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียน นักศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ได้ออกเยี่ยมบ้าน และติดตามนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหานักเรียนอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ได้ตรวจติดตามผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตรอ. รุ่นที่ 6 ที่จบการศึกษาและเปิดสถานประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรฯ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก