ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างยนต์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างยนต์ โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัว พร้อมนำเอกสารปอ่านเพิ่มเติม..

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงคอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้มีการประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างอ่านเพิ่มเติม..

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำอ่านเพิ่มเติม..

รับสมัครครูอัตราจ้างประจำแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. เจ้าหน้าที่งานวางแผน และงานความร่วมมือ 2. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และงานประชาสัมพันธ์

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้มีประกาศลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. เจ้าหน้าที่งานวาอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้มีการประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1.เจ้าหน้าทอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. เจ้าหนอ่านเพิ่มเติม..