การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 5

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite หลักสูตรประกาศนียบัอ่านเพิ่มเติม..

การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite หลักสูตรประกาศนียบัอ่านเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 124

***เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครเรียน 1.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู สาขาคอมพิวเตอร์

ประกาศดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..