ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง การลงทะเบียนและรายวิชา (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จะเปิดทำการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2565 นั้น วิทยาลัยฯ กำหนดการลงทะเบอ่านเพิ่มเติม..

รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กำหนดจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้น ปวช.3 ในวันอาทิตย์อ่านเพิ่มเติม..

การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 5

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite หลักสูตรประกาศนียบัอ่านเพิ่มเติม..

การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite หลักสูตรประกาศนียบัอ่านเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 124

***เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครเรียน 1.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
อ่านเพิ่มเติม..