เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศรับสมัคร (188 kB)อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 036-420950อ่านเพิ่มเติม

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้มีการประกาศ ลงวัอ่านเพิ่มเติม

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  ได้มีประกาศลงวันทีอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดสอน หลักสูตรสำหรับผู้อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศอ่านเพิ่มเติม