วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ งานบัญชี,งานผลิตผลการค้า จำนวน 1 อัตรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศรับสมัคร (188 kB)

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ” วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 12.30-15.00 น. ขอเชิญชวนสมาชิกชมรมฯ ทุกท่าน ร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม(ศูนย์การเรียนบ้านหมี่) อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยชมรมวิชาชีพพณิชยการ

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 036-420950

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้มีการประกาศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าว ให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (949 kB)

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  ได้มีประกาศลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในวันและเวลาดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2 MB)

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดสอน หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ(รุ่นที่ 5) สถานตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.)สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 13 มกราคม 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดสอน หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ(รุ่นที่ 5) สถานตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 13 มกราคม 2561  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังเอกสารแนบท้ายนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ใบสมัครระยะสั้น (124 kB)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศรับสมัคร (869 kB)

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานช่างยนต์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ติดต่อสอบถาม โทร. 036-420950