ประกาศเวรบุคลากร ประจำเดือนพศจิกายน 2564

23 ตุลาคม 2563 : นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มอบหมายให้ คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใอ่านเพิ่มเติม..