ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดอุปกรณ์การเรียนประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ (เครื่องมือ) ประจำปีงบประมาณ 2562อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา รถโดยสารขนาด 12อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้ออ่านเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่องยกเลิกประกาศปอ่านเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาซือ่านเพิ่มเติม